Vilkår for brug, gennemsyn og abonnement

Abonnement hos Forlaget Andersen A/S

Som abonnent hos Forlaget Andersen A/S tegnes der et personligt, fortløbende abonnement på 12 måneder ad gangen fra fremsendelsesdagen af videnspakken.

I årsabonnementet er inkluderet fire opdateringer af materialet pr. år, spørgsmål-svar-service til hovedredaktøren/redaktionsteamet samt et kursus. En opdatering består af et nyhedsbrev fra hovedredaktøren samt nye artikler med opdateret viden inden for området.

Abonnementspriser

Online og kursus

  • Inkl. første års opdateringer og kursus: kr. 4.970,-
  • Efterfølgende års opdateringer og kursus: kr. 4.970,-

Kurser

Deltagelse i det til den respektive videnspakkes tilhørende kursus er både frivilligt og uden meromkostning for abonnenten, og der opnås ikke rabat på den årlige abonnementsafgift ved fravalg af kurset.

Abonnenten har mulighed for at gratis deltage i ét kursus pr. videnspakke pr. år.

Ved benyttelse af vore lejlighedsvise 'member get member'-tilbud, hvor abonnenten til rabatpris kan medbringe en kollega til den respektive videnspakkes tilhørende kursus, tegnes der samtidig et fortløbende onlineabonnement på den respektive videnspakke til førnævnte ekstradeltager. Dette abonnement følger de til enhver tid gældende abonnementsvilkår og gentegnes fra og med andet år til normalpris.

Ved bestilling af kursusplads via kursusoversigterne efter log-in på hjemmesiden tegnes der samtidig et fortløbende onlineabonnement på den til kurset tilhørende videnspakke. Dette abonnement følger de til enhver tid gældende abonnementsvilkår og gentegnes fra og med andet år til normalpris.

Compliancetjek

Abonnenter på HR Dokumenter, HR Jura, Persondata samt Persondata i HR har mulighed for et compliancetjek af samlet én times varighed pr. videnspakke.

Spørgsmål til hovedredaktøren/redaktionsteamet

Abonnenter hos Forlaget Andersen modtager svar på indsendte spørgsmål til hovedredaktøren/redaktionsteamet indenfor syv dage - som regel går der nu blot en dag eller to - dog med forbehold for ferier og helligdage.

Gennemsyn

Der er ingen abonnementsbinding ved gennemsyn af vore titler, såfremt materialet efter hver særskilt gennemsynsperiode blot returneres rettidigt og i henhold til vore retningslinjer herunder.

Ved rettidig returnering forstås returnering på senest den i følgebrevet angivne returdato, medmindre andet er skriftligt aftalt med Forlaget Andersen A/S. Følgebrevet er vedlagt den fremsendte videnspakke og indeholder - udover angivelse af returfristen - også login til onlineversionen, information om abonnementsindhold, priser samt en henvisning til nærværende vilkår for brug, gennemsyn og abonnement.

Såfremt der aftales et gennemsyn af to eller flere titler, har hver titel sin egen, separate gennemsynsperiode og således også hver sin returdato.

Inden gennemsynsperiodens udløb er det naturligvis muligt at aftale en forlængelse; kontakt os venligst via telefon: 35 11 35 12, e-mail eller ved at besvare den fremsendte aftalebekræftelse.

Ved returnering senere end den i følgebrevet angivne returfrist - alternativt i den via e-mail skriftlige aftale om forlængelse - eller ved returnering i strid med vore retningslinjer herunder forbeholder Forlaget Andersen A/S sig retten til at fastholde kravet på fremsendt faktura for den første abonnementsperiode.

Den aftalte pris for gennemsynet er et fast servicegebyr og er således uafhængigt af, hvorvidt den/de fremsendte videnspakke(r) har været åbnet, eller om kunden har været logget på onlineversionen.

Ifald kunden efter gennemsynsperioden skulle ønske at beholde onlineabonnementet på den fremsendte titel, skal den fremsendte, fysiske håndbog naturligvis stadig returneres til Forlaget Andersen A/S.

Returnering af lånt materiale påhviler alene kunden. Returnering af lånt materiale skal ske med omdeling; Forlaget Andersen A/S påtager sig intet ansvar for afhentning af pakker fremsendt uden omdeling, til pakkeshops mv.

Vi betinger, at vore kunder sender videnspakker retur efter endt gennemsynsperiode som registreret pakkeforsendelse, da vi desværre oplever alvorlige uregelmæssigheder i leveringen af pakker sendt som brevpost (f.eks. Quick- eller maxibrev).

Ved bortkomst af materiale under returnering - herunder også materiale returneret uden forsendelsesnummer (f.eks. ved returnering som maxibrev) - påhviler erstatningsansvaret alene kunden.

Returnering af udlånt materiale bedes ske til vort lager i Hvidovre:

Forlaget Andersens Lager
InterMail Danmark A/S
Stamholmen 70
2650 Hvidovre

Prøveadgang

Ved bestilling af en gratis prøveadgang til en eller flere titler via enten hjemmeside eller salgskonsulent godkender kunden samtidig opfølgning fra Forlaget Andersen A/S i form af - men ikke begrænset til - modtagelse af e-mails og/eller telefonopkald.

Den gratis prøveadgang lukker automatisk efter den aftalte periode; afmelding er således ikke påkrævet.

Download, kopiering og/eller videredistribution af artikler, skabeloner, dokumenter mv., som kunden har haft adgang til via sin prøveadgang, anses som et alvorligt brud på ophavsretten.

Fortrydelsesret

Idet vi kun tilbyder handelskøb (handel mellem to erhvervsdrivende), er der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret ved bestillinger modtaget via vor hjemmeside, e-mail og/eller telefonisk.

Overdragelse af abonnement

Abonnementet kan til enhver tid overdrages til en kollega ved henvendelse til Forlaget Andersen A/S. Hvis en abonnent hos kunden i løbet af en abonnementsperiode skifter arbejdsplads, og dermed ikke længere ønsker at benytte abonnementet hos Forlaget Andersen A/S, påhviler det kunden og dennes abonnent at kontakte Forlaget Andersen med henblik på at overdrage abonnementet til en ny abonnent hos kunden.

Ønsker den oprindelige abonnent fortsat at have adgang på en evt. ny arbejdsplads, skal denne bestille et nyt abonnement, hvortil der vil være knyttet en rabat på kr. 1.000,- på det første abonnementsår.

Abonnentoplysninger

Det påhviler abonnenten alene at ajourføre Forlaget Andersen i forhold til adresseændring, faktureringsoplysninger, o.l.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er løbende og gælder i 12 måneder fra fremsendelsesdagen af produktet. Abonnementet skal opsiges skriftligt samt med angivelse af kundenummer med minimum 30 dages varsel inden udløb af abonnementsperioden og fornys ellers automatisk.

Opsiges aftalen ikke inden opsigelsesfristen, betragter Forlaget Andersen A/S det som tilsagn om en fortsættelse af det pågældende abonnement. Herefter fremsendes faktura for den næste periode, hvilket sikrer, at kunden har uafbrudt adgang til videnspakker, opdateringer og kurser imellem to abonnementsperioder.

Såfremt betaling for en ny abonnementsperiode undlades, eller hidtil modtaget materiale returneres, betragtes dette ikke som en afmelding af fremtidige opdateringer eller opsigelse af abonnementet.

Ophører en abonnent at være tilknyttet kunden, betragtes dette ikke i sig selv som en gyldig opsigelsesgrund; kunden kan i et sådan tilfælde overdrage abonnementet til en ny abonnent hos kunden efter eget valg.

Ved abonnementets opsigelse kan den fysiske erhvervshåndbog beholdes af abonnenten. Abonnenten vil således ikke modtage fremtidige opdateringer til videnspakken, og adgang til internetversion, spørgsmål/svar-service, kursus samt evt. compliancetjek ophører ligeledes ved opsigelse.

Forlaget Andersen A/S forbeholder sig retten til at afvise ordrer. Ligeledes forbeholder Forlaget Andersen A/S sig retten til at efter eget skøn begrænse, annullere eller opsige abonnementer.

Ved opsigelse af abonnement efter aktiveret abonnementsperiode er det ikke muligt at få refunderet forudbetalt abonnementsafgift.

Skriftlighed

Når denne aftale stiller krav om skriftlighed, betragtes e-mail som opfyldende dette krav. Det forudsættes, at kunden er bekendt med forlagets vilkår for brug samt abonnementsbetingelser.

Videredistribution af materiale

Abonnementsindholdet er licensbetinget, og videredistribution af artikler, dokumenter mv. anses som et alvorligt brud på abonnementsaftalen samt ophavsretten.

Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til abonnementsaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved abonnementsaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet; herunder - men ikke begrænset til - krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, brand, vandskade, virus- eller hackerangreb, beskadigelse af produktionsapparat, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under abonnementsaftalen, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

Ansvarsbegrænsninger

Forlaget Andersen A/S samt redaktører og forfattere påtager sig intet ansvar for tab som følge af anvendelse af forlagets videnspakker, håndbøger, internetversioner, spørgsmål/svar-service, kurser eller compliancetjeks. Det gælder både direkte og indirekte skader, forretningsmæssigt og økonomisk tab med videre, som kunden eller nogen andre påføres i forbindelse med brug af forlagets produkter, services eller ydelser.

Det er således brugerens eget ansvar, hvis han eller hun anvender den information, der stilles til rådighed i forlagets videnspakker, håndbøger, internetversioner af disse, spørgsmål/svar-service, kurser eller compliancetjeks.

Alle priser er ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl.