Selskabsskat, stikord

A

Acontoskat
Administrationsselskab
Administrationsselskabet
Afregning mellem selskaber
Afskrivning
Afvikling
Aktie - og anpartsselskaber
Aktieavancer
Aktieombytning
Aktier
Aktieselskab
Aktiver
Aktivmassen
Andelskasser
Anmeldelsesvilkår
Anpartsselskab
Apportindskud
Asger Lehmann Høj
Avance

B

Begrænset skattepligt
Benefical ownership
Beneficial ownership
Bevisbyrde
Bindingsperiode
Bruttolønsordninger
Bøderegler

C

Carry back
Checklister
CSR

D

Dansk Eksportfinansieringsfond
Datterselskab
Datterselskaber
Datterselskabsaktier
De danske dokumentationskrav
Debitorsiden
Delårsopgørelse
Dobbeltbeskatning
Dobbeltbeskatningsoverenskomst
Dobbeltbeskatningsoverenskomster
Dokumentationskrav
Dokumentationspligt
Domicilbeskatning
Domstole systemet
Driftsomkostninger
Driftstab

E

EBITDA-reglen
EBIT-regel
EBIT-reglen
Egenkapital
Ejerandel
Ejerskifte
EU
EU's Voldgiftskonvention

F

Fast driftssted
Formål
Forskning
Forsøg
Fradragsret
Funktionsanalyse
Fusion
Fusionsskatteloven

G

Gaver
Genbeskatning
Genbeskatningssaldo
Genstandskriteriet
Gæld

H

Holdingkrav
Holdingselskab
Hæftelse for skatter

I

Inbound
Ind- og udtræden
Indgangsværdier
Indkomstkilden
Indkomstopgørelse
Indkomstår
Indkomståret
Indtægter ved arbejdsudleje
Interesseforbundne parter
International beskatning
International sambeskatning
International skatteplanlægning
Internationale standarder

J

Jesper Anker Howes

K

Kapitalforhøjelse
Kildeartsbegrænsede tab
Kildebeskatning
KommuneKredit
Koncernbegrebet
Koncernforbundne selskaber og foreninger
Koncernselskabsaktier
Konsolidering
Konsulenthonorarer
Kooperationsbeskattede foreninger
Korresponderende regulering
Kreditorsiden
Kulbrinteskatteloven
Kursgevinstloven

L

Landsskatteretten
Ledelsesorgan
Lempelse
Ligningsfrist
Ligningsloven
Likvidiationssituationer
Lovhjemmel
Lønordninger

M

Magnus Vagtborg
Michael Tell

N

Nettofinansieringsudgifter
Nettokapitalindtægter
Næringsaktier

O

Obligatorisk sambeskatning
OECD Guidelines
OECDs modeloverenskomst
OECD's modeloverenskomst
Omkostningsgodtgørelse
Omkvalifikationsregler
Omstrukturering
Omvendte juletræer
Oplysningsforpligtelser
Outbound

P

Periodeafgrænsning
Periodisering
Personalegoder
Peter Østergaard
Porteføljeaktier
Primær korrektion
Prisfastsætningsmetoderne
Privatforbrug
Pønal

R

Reklameudgifter
Rekonstruktion
Rentefradrag
Renteloft
Renter
Repræsentationsudgifter
Risikoanalyse
Risk Management
Royalties

S

Sambeskatning
Sambeskatningsaftale
Sambeskatningsindkomsten
Sambeskatningskreds
Sambeskatningskredsen
Sammenlignelighedsanalyse
Selskaber under afvikling
Selskabskvalifikation
Selskabsskatteloven
Selskabsskatteret
Skatteberegning
Skattefrie aktier
Skattekontrolloven
Skattemæssige problemstillinger
Skatteplanlægning
Skatteplanlægningen
Skattepligt
skattepligtig indkomst
Skattepligtige aktier
Skattesager
Skattetænkning
Skatteudnyttelse
Social sikring
Spaltning
Sparekasser
Standardrenten
Statsskattelov
Statsskatteloven
Statusskifte
Stiftelsesprovisioner
Sømandsbeskatning
Søsterselskab

T

Territorialbeskatning
Thomas Bjerre
Tilførsel af aktiver
Traditionelt setup
Transfer pricing
Transparensreglen
Tvisteløsningssystemet
Tynd kapitalisering

U

Udbytte
Udbytter
Udenlandsk skat
Udenlandske aktionærer
Udenlandske skatter
Underskud
Underskudsbegrænsning
Underskudsfremførsel
Undtagelser

V

Valutaomregning
Visse kursgevinster
Værdiansættelser
Værnsregler

Å

Årsagskriteriet