Regnskab, stikord

A

Acontoskat
Administrationsomkostninger
Advokat
AER
AES
Afgiftsforpligtelser
Afkastningsgrad
Afskrivninger
Afskrivningsgrundlag
Aktiver
Aktivernes omsætningshastighed
AM-bidrag
Analytiker
Anbefalinger og Nøgletal 2010
Andre driftsomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Anlægsaktiver
Annoncer
Antal medarbejdere
Arbejdsskadeforsikring
Artsopdelt resultatopgørelse
A-skat
Associeret virksomhed
ATP
Attestation
Autodrift

B

Back-up
Balance
Balanceposter
Beskrivelse af bogføringssystem
Bestyrelse
Betalingskort
Bilag
Bilagsnummer
Billeje
Bogføringsloven
Bogholder
Bogholderi
Bonus
Brændstof
Bygninger
Byttehandel
Byttetransaktion
Bøder

C

Charlotte Anderberg Ege
Checkliste
Checkskema
COVID-19

D

DA-Barsel
Datering
Dattervirksomhed
Deposita
Det offentlige ejerregister
Detailhandel
Digital indberetning
Direktion
Distributionsomkostninger
Dokumentation
Driftstabserstatning

E

EDB-omkostning
EDI
Egenkapital
Egenkapitalens forrentning
Egne kapitalandele
E-indkomst
Ejendomsomkostninger
Ejendomsselskab
Ejerafgift
Ejeraftale
Ejerbog
Ejerforhold
Ejerpantebrev
Ejerregister
Eksempel på ledelsesberetning
Eksternt bilag
Ekstraordinære poster
Ekstraordinært udbytte
El
Elastikker
Elektronisk form
Elektronisk opbevaring
Emballage
Engangsydelse
Engelsk
Entreprisekontrakter
Erhvervede rettigheder
Erhvervsstyrelsen
ERP-system
EU-handel
Eurocard
Eventualaktiver
Eventualforpligtelser

F

Factoringomkostning
Faktura
Faktureringskrav
Fejl eller mangler i ledelsesberetning
Fem års hoved- og nøgletal
Ferie
Feriegodtgørelse
Feriepenge
Filial
Filialer i udlandet
Fogedforretning
Forbehold
Fordringspant
Forpligtelser
Forretningsorden
Forsikring
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Fortsat drift
Forudbetaling
Fragt
Fravalg af revision
Fri bil
Fri telefon
Frie reserver
Fritagelse
Fritagelsesmuligheder
Frivillig acontoskat
Frivilligt koncernregnskab
Funktionsopdelt resultatopgørelse
Færdiggjorte udviklingsprojekter

G

Garantiforpligtelser
GDPR
Generalforsamlingsprotokollat
Generalforsamlingsreferat
God bogføringsskik
Going concern
Goodwill
Grunde
Grønland
Gæld
Gældsbreve
Gældseftergivelse
Gældsforpligtelser

H

Handelsomkostninger
Handelsvarer
Hensatte forpligtelser
Hensættelse til tab på debitorer
Hjælpematerialer
Hjælpeværktøjer
Husleje

I

Igangværende arbejder for fremmed regning
Immaterielle anlægsaktiver
Indberetning
Indefrosne feriemidler
Indeståender i pengeinstitut
Indpakningsplastik
Indregning af indtægter
Indsendelse
Indsendelsesfrister
Insolvent
Internet
Internt bilag
Investeringsejendom
Investeringsejendomme
Investor

J

Jane Thorhauge Møllmann

K

Kapitalandele
Kapitalejerlån
Kapitalinteresse
Kasseafstemning
Kassebeholdninger
Kassebon
Kassedifference
Kassestrimmel
Kaution
Kautionsforpligtelser
Klistermærker
Knowhow
Koncern
Koncernregnskab
Konkret opgørelse
Konkurs
Konstaterede tab på debitorer
Kontingent
Kontoplan
Kontoplan for balancen
Kontrolspor
Kontrolsporet
Kortfristede gældsforpligtelser
Kostprismetoden
Krav til bilagsdokumentation
Krav til registreringer
Kreditkøb
Kryptovaluta
Kundeportefølje
Kurstab
Købsmoms

L

Leasing
Leasingaftaler
Leasingaktiver
Leasingforpligtelser
Ledelsens ansvar
Ledelsens underskrift
Ledelsesansvar
Ledelsesberetning
Ledelsespåtegning
Leje
Lejeaftaler
Lejeindtægter
Leveringsdato
Levetid
Licenser
Licensindtægter
Likvidation
Lovbestemte hovedtal
Lovpligtig revision
Lønafstemning
Lønninger
Lånekapital
Låneomkostninger

M

Maskiner
Mastercard
Materielle anlægsaktiver
Medarbejdere
Mellembalance
Mellemregning
Merværdiafgift
Mindre nyanskaffelser
Moduler
Moms
Momsangivelse
Momssandsynliggørelse
Myndigheder
Målgruppe

N

Nedskrivninger
Noter
Nærtstående parter

O

Offentliggørelse af årsrapport
Omsætning
Omsætningsaktiver
Omvendt betalingspligt
Opbevaring af bilag
Opbevaring af regnskabsmateriale
Operationel leasing
Ordinært udbytte
Overkurs
Overskud
Overskudsgrad
Overtidstillæg

P

Pantsætning
Passiver
Patenter
Pengeinstitutter
Pensioner
Pensionsforpligtelser
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafslutning
Personaleomkostninger
Persondataforordning
Prioritetsgæld
Produktionsanlæg
Pålidelighed

R

Rabat
Rapporteringsforpligtelser
Realisationsavance
Realisationstab
Regnskabsklasse
Regnskabsmateriale
Regnskabsmæssig assistance
Regnskabspligt
Regnskabspligtig
Regnskabsår
Regulering af skat vedrørende tidligere år
Regulering af udskudt skat
Rejseomkostning
Reklame
Relevante nøgletal
Rengøring
Renter
Reparation
Repræsentation
Reserver
Resultat
Resultatdisponering
Resultatopgørelse
Resultatposter
Retsforpligtelser
Retssag
Retvisende billede
Reverse charged
Review
Revision
Revisionsbevis
Revisionsprotokol
Revisor
Revisors ansvar
Revisors arbejde
Revisors påtegning
Risiko
Royaltyindtægter
Råvarer

S

Salg af tjenesteydelser
Salg af varer
Salgsmoms
Scrapværdi
Sekundær panteret
Selskabsskattesats
Sikkerhedsstillelse
Sikkerhedsstillelser for dattervirksomheder
Skat
SKAT
Skat af årets skattepligtige indkomst
Skatteforpligtelser
Skattepligtig indkomst
Skrivebordsplads
Skyldige personaleomkostninger
Skyldige renter
Software
Soliditetsgrad
Sponsorat
Sprog
Stemmerettighed
Stempelomkostninger
Strips
Støtteerklæringer
Summarisk opgørelse
Svømmende varer
Særlige risici
Særlige tillæg

T

Tab på debitor
Tab på debitorer
TastSelv
Telefon
Tilbagekaldelse af en årsrapport
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos ledelse
Tilknyttet virksomhed
Tilvalg af revision
Tinglysning
Told
Transaktioner med nærtstående parter
Transaktionsspor
Tvangsopløsning

U

Udbytte
Udbytteskat
Uddannelsesomkostninger
Udenlandsk valuta
Udlodning
Udskudt skat
Udskudt skatteaktiv
Udtalelse om ledelsesberetningen
Udvidet gennemgang
Udviklingsomkostninger
Udviklingsprojekter under udførelse
Uenig med ledelsen
Uenighed
Uforudsete udgifter
Underskriftsforhold
Underskud
Undtagelseserklæring
Unoterede kapitalandele
Usikkerhed
Usædvanlige forhold

V

Valuta
Valutakursreguleringer
Vand
Varebeholdninger
Vareforbrug
Varekøb
Varelagerreguleringer
Varemærker
Varer
Varer under fremstilling
Varme
Vedtægter
Vicevært
Videnressourcer
Virksomhed
Virksomheder
Virksomhedskapital
Virksomhedspant
Voldgiftssager
Vægtafgift
Værdipapirer
Værdiregulering
Væsentlige usikkerheder
Væsentligste aktiviteter

Æ

Ændret skattesats
Ændring af regnskabsår

Ø

Økonomiske forhold
Økonomistyring
Økonomisystem

Å

Årsrapport
Årsregnskab
Årsregnskabsloven