Regnskab, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Regnskabslovgivningen

   3.1 Introduktion
   3.2 Regnskabslovens opbygning og overblik
   3.3 Regnskabets formkrav
   3.4 Indsendelsesfrister for årsrapporter og formalia
   3.5 Ansvaret for årsrapporten
   3.6 Koncernregnskab
   3.7 Selskabsretlige formalia
   3.8 Regnskabslovgivningen
   3.9 Persondataforordning (GDPR) - Light

4. Ledelses- og revisionspåtegningen

   4.1 Ledelsespåtegning i årsrapporten
   4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten
   4.3 Forbehold i revisors påtegning
   4.4 Fremhævelse af forhold og andre rapporteringsforpligtelser i revisors påtegning
   4.5 Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
   4.6 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen

5. Ledelsesberetningen

   5.1 Ledelsesberetningen
   5.2 Ledelsesberetningens indhold
   5.3 Fem års hoved- og nøgletal
   5.4 Eksempel på ledelsesberetning

6. Økonomistyring og bogholderi

   6.1 Økonomistyring og bogholderi
   6.2 Bogholderiets krav til registreringer
   6.3 Økonomisystemets opbygning
   6.4 Standard kontoplaner
   6.5 Klassificering af resultat- og balanceposter
   6.6 Artsopdelt resultatopgørelse
   6.7 Funktionsopdelt resultatopgørelse
   6.8 Kontoplan for balancen

7. Resultatopgørelsen

   7.1 Resultatopgørelsen generelt
   7.2 Indtægter
   7.3 Andre driftsindtægter
   7.4 Vareforbrug
   7.5 Andre eksterne omkostninger
   7.6 Personaleomkostninger
   7.7 Af- og nedskrivninger på immaterielle- og materielle anlægsaktiver
   7.8 Andre driftsomkostninger
   7.9 Resultat af kapitalandele
   7.10 Finansielle poster (indtægter og udgifter)
   7.11 Særlige poster
   7.12 Skatter
   7.13 Resultatdisponering

8. Aktiver

   8.1 Aktiver generelt
   8.2 Immaterielle anlægsaktiver
   8.3 Materielle anlægsaktiver
   8.4 Finansielle anlægsaktiver
   8.5 Varebeholdninger
   8.6 Tilgodehavender
   8.7 Værdipapirer
   8.8 Likvide beholdninger
   8.9 Investeringsejendomme

9. Passiver

   9.1 Passiver generelt
   9.2 Egenkapital
   9.3 Hensatte forpligtelser
   9.4 Langfristede gældsforpligtelser
   9.5 Kortfristede gældsforpligtelser

10. Noter og oplysninger uden for balancen

   10.1 Noter og oplysninger uden for balancen
   10.2 Eventualaktiver
   10.3 Eventualforpligtelser
   10.4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
   10.5 Nærtstående parter m.v.
   10.6 Øvrige noter

11. Praktiske hjælpeværktøjer

   11.1 Appendiks og hjælpeværktøjer
   11.2 Eksempel - Artsopdelt resultatopgørelse
   11.3 Eksempel - Funktionsopdelt resultatopgørelse
   11.4 Eksempel - Balance
   11.5 Eksempel - Noter
   11.6 Checkskema ved periodeafslutning
   11.7 Indberetning og sandsynliggørelse af momsen
   11.8 Skabelon til bilag vedr. udbetaling af skattefri godtgørelser
   11.9 Checkliste over materiale til revisor