Persondata i HR, stikord

A

Accountability
Ad hoc kontrakter
Adfærdskodeks
Adgangskort
Administrative bøder
Advarselsregister
Advarselsregistre
Advokatetik
Afdøde
Aflytning
Afskedigelsesbeskyttelse
Alkoholtest
Almindelige personoplysninger
Anmeldelse
Anmeldelse af sikkerhedsbrud
Anmeldelsesfrist
Anonym
Anonymisering
Ansættelseskontrakt
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsretlige forpligtelser
Arbejdsretten
Arkivformål
Artikel 29-gruppe
Artikel 29-gruppen
Artikel 88
Automatiserede afgørelser
Automatiseret
Automatiseret databehandling

B

BCR
Begrænset databehandling
Begrænsning
Begrænsninger
Behandling
Behandlingsaktivitet
Behandlingshjemmel
Behandlingssikkerhed
Beredskabsplan
Berigtigelse
Betænkning 1565/2017
Billeder
Bindende virksomhedsregler
Biometriske data
Brevhemmelighed
Brexit
Bødeniveau
Bøder
Børn
Børneattest
Børneattester

C

Catrine Søndergaard Byrne
Center for Cybersikkerhed
Certificeringsmekanisme
Certificeringsordning
Cloud
Corona
Covid-19
CPR. nr.
CPR. Nummer
CPR.nr.
CVR.nr.

D

Data Privacy Impact Assessment
Databehandler
Databehandleraftale
Databehandleraftaler
Databeskyttelse by default
Databeskyttelse by design
Databeskyttelseskontor
Databeskyttelsespolitik
Databeskyttelsesrådgiver
Dataflow
Datakvalitet
Dataminimering
Dataportabilitet
Datarettigheder
Datastrøm
Datasubjekt
Datatilsynet
Dataansvarlig
Delt dataansvar
Diskrimination
Dobbelt behandlingshjemmel
Dokumentation
Dokumenter
Domstole
DPIA
DPO
Due diligence

E

Eavesdropping
Email
E-mail
Erstatning
Etableret
EU-domstolen
EU-Domstolen
Europæiske Databeskyttelsesråd
EØS-lande

F

Facebook
Fagforening
Faglig repræsentant
Faglig voldgift
Familiemæssig databehandling
Fingeraftryk
Flere formål
Forandringsledelse
Forening
Foreningsfrihedslov
Formkrav
Formål
Formålsbegrænsning
Formålsbestemthed
Fornødne garantier
Forpligtelser
Forretningshemmeligheder
Forskelsbehandling
Forskelsbehandlingslov
Forskelsbehandlingsloven
Forteglense
Fortegnelse
Fratræden
Fri antagelsesret
Frihedsrettigheder
Frivlligt
Færøerne
Følsomme oplysninger
Følsomme personoplysninger

G

Gennemsigtig databehandling
God databehandlingsskik
God databehand-lingsskik
Godkendelse
Google
Google-sagen
Google-søgning
GPS-lokation
Grønland

H

Handicap
Helbredsoplysning
Helbredsoplysninger
Helbredsoplysningsloven
Helbredsundersøgelse
Helbredsundersøgelser
Hovedvirksomhed
Højesteret
Håndskrevne oplysninger

I

ICO
Indsamling
Indsamling af data
Indsigelsesret
Indsigtsanmodning
Indsigtsret
Informationsforpligtelse
Informationsmeddelelse
Informationspligt
Informationspolitik
Informationssikkerhed
Integritet
Interesseorganisation
Intern rapportering
Internet
Internetsøgning
Intranet
IP-adresse
ISO

K

Kerneaktivitet
Kollektiv overenskomst
Koncern
Konsekvensanalyse
Konsulent
Konsulenter
Kontrakt
Kontrolforanstaltning
Kontrolforanstaltninger
Kreditoplysning
Kreditoplysninger
Kriminalitetsforbyggelse
Kryptering
Kunstig intelligens

L

Ledelsesret
Ledelsesretten
Ledende datatilsyn
Ledende tilsynsmyndighed
Legitim interesse
Legitimationsskilt
Legitime interesser
Legitimt formål
LinkedIn
Livscyklus
Logning
Lovlig databehandling
Lovovertrædelser
Lydoptagelse

M

Mail
Manuel behandling
Manøvrerum
Masseindsamling
Materiel anvendelsesområde
Materielt anvendelsesområde
Model Clauses
Modelkontrakter
Myndighedsudøvelse

N

Nationale datatilsyn
Nationalt identifikationsnummer
Non-profit
Noter

O

Objektive personoplysninger
Offentlig myndighedsudøvelse
Offentlige myndigheder
Offentliggjort
Offentliggørelse
Offentliggørelse af medarbejderoplysninger
Opbevaring
Opbevaringsbegrænsning
Oplysningsforpligtelse
Oplysningsforpligtelsen
Oplysningspligt
Oplysningstyper
Opsigelse
Optagelse
Organisation
Organisatoriske foranstaltninger
Overenskomst
Overførsel
Overvågning

P

Personaleforening
Personalemappe
Personlighedstest
Personnummer
Personoplysning
Pligtsubjekt
Privacy by default
Privacy by design
Privacy Shield
Proces
Procesbeskrivelse
Profilering
Proportionalitet
Præambel
Pseudonomisering
Pårørende
Påvise

R

Reference
Referencer
Register
Registrerede
Rekruttering
Rekrutteringsfirma
Rent privat databehandling
Reprimande
Retlig forpligtelse
Retskrav
Retten til at blive glemt
Retten til ikke-automatiserede afgørelser
Retten til indsigelse
Retten til indsigt
Rigtighed
Rimelig databehandling
Risikovurdering

S

Safe Harbour
Samarbejdsaftalen
Samfundets interesse
Samfundsinteresse
Samtykke
Sanktioner
Sanktionsniveau
Semi-følsomme
Semifølsomme personoplysninger
Sikkerhed
Sikkerhed i personaleadministration
Sikkerhedsbekendtgørelsen
Sikkerhedsbrud
Sikkerhedsforan-staltninger
Sikkerhedshændelse
Sikkerhedsniveau
Sikre tredjelande
Skriftligt samtykke
Sletning
Slettepolitik
Sociale medier
Socialretlige forpligtelser
Spørgeskema
Standard databehandleraftale
Standarder
Standardkontraktbestemmelser
Standardkontrakter
Standardvilkår
Statistik
Stillingsansøgere
Stillingsansøgninger
Stort omfang
Strafbare forhold
Strafbare handlinger
Strafbart forhold
Straffeattest
Straffedomme
Stress
Subjektive personoplysninger
Sundhed og forskning
Sundhedsretlige forpligtelser
SU-udvalg
Sygdom
Sygefravær
Særlig kategori

T

Tavshedspligt
Tekniske foranstaltninger
Telefonsamtaler
Territorialt anvendelsesområde
Tidsfrist
Tidsfrister
Tilbagekaldelse af samtykke
Tillidsrepræsentant
Tredjelande
TV-overvågning

U

Uafhængig
Uddannelse
Udtrykkeligt samtykke
Uidentificerbar
Underdatabehandler
Underretning
Underretning datasubjekt
Underretning ved sikkerhedsbrud
Underretningsfrist
Underretningspligt
Undersøgelser
Urintest
Utvetydigt samtykke

V

Vejledning fra Artikel 29-gruppen
Vejledning fra Datatilsynet
Videnskabeligt formål
Videooptagelser
Videregivelse
Vikar
Virksomhedsoplysninger
Virksomheds-overdragelse
Visitation
Vital interesse
Vitale interesser

W

Whistleblowerordning