HR Jura, stikord

1

1. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd
11-timers-reglen
120-dagesreglen

2

2. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd

3

3. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd
30-dagesreglen

6

6 måneders-kravet

8

8-ugersreglen

A

Adoption
Advarsel
Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden
Afskedigelse
Afspadsering af overarbejde i opsigelsesperioden
Aftjening af værnepligt
Aktieoptioner
Alderspension
Alkohol
Alkoholmisbrug
Alkoholpolitik
Alvorligt syge børn
Anciennitet
Andet passende arbejde
Andre medarbejderrepræsentanter
Anmeldelse
Anmeldelse af refusionskrav
Anmeldelse og dokumentation
Anmeldelsespligt
Ansættelsesbevis
Ansættelsesbevisloven
Ansættelsesforhold
Ansættelseskontrakt
Ansættelsespolitik
Anti-diskriminationsloven
Arbejdsfrihed
Arbejdsgiverperioden
Arbejdsgivers refusionsret
Arbejdsløshedsdagpenge
Arbejdsmangel
Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmiljøorganisation
Arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsskade
arbejdssted
Arbejdssted
Arbejdstid
Arbejdstidsloven
Arbejdstidspolitik
Arbejdstøj

B

Bagatelgrænsen
Barns første sygedag
Barsel
Barsel.dk
Barsels(løn)politik
Barselsdagpenge
Barselsordning
Barselsorlov
Barselspolitik
Befordringsgodtgørelse
Beløbsgrænser
Beregning af ferietilæg
Beskæftigede medarbejdere
Beskæftigelseskrav
Beskæftigelseskravet
Bestyrelsesmedlemmer
Bidrag
Biologiske faderskab
Bonus
Bonusordninger
Bortadopteret
Bortfald af retten til sygedagpenge
Bortseelsesret
Bortvisning
Brugervirksomhed
Brugsmodeller
Bruttoskat
Bruttotrækordning
Bøde
Børnepasningsorlov

C

Computer
Coronapas
Coronavirus
Covid-19
Covid-19-test

D

DA-barsel
Dagpenge
Dagpengeloven
Databehandleren
Datatilsynet
Dataansvarlig
Dataansvarlige
Degradering
Delt bevisbyrde
Deltidsansættelse
Deltidssygdom
Design
Direktiv om forretningshemmeligheder
Direktører
Direktørvilkår
Dobbeltbeskatning
Dokumentation
Dødfødt

E

Efterbeskatning
Egenbetaling
Elektroniske underskrifter
Elever
E-mail adresse
E-mail politik
E-mailpolitikker
Employment contract
Engangskompensation
Erhvervshemmeligheder
EU-domstolen

F

Faderens indtræden
Fastholdelsesplan
Ferie
Feriegodtgørelse
Ferielov
Feriepolitik
Ferieregler
Fertililtetsbehandling
Fertilitetsbehandling
Firmabil
Forberedende handlinger
Forebyggende graviditetsundersøgelser
Foreningsfriheds-loven
Forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden
Forholdsmæssige rettigheder
Forkortet ferievarsel
Forlængelse af sygedagpengeperioden
Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse
Forlængelse og udskydelse af forældreorlov
Forlænget forældreorlov
Formkrav til medarbejderens opsigelse
Forretningshemmeligheder
Forretningskendetegn
Forretningsrejse
Forsendelsesrisikoen
Forsæt eller grov uagtsomhed
Fortrolige oplysninger i ansættelsesforhold
Forventet fødselstidspunkt
Forældreorlov
Fratrædelsesaftale
Fratrædelsesgodtgørelse
Fratræder
Fravær
Freelancere
Fri antagelsesret
Fri avis
Fri befordring
Fri bil
Fri bolig
Fridøgn
Fritstilling
Frivillig aftale
Fuld løn
Fuld skattepligtig
Fuldtidssygdom
Funktionærens Uarbejdsdygtighed
Funktionærer
Funktionærloven
Funktionærlovens § 2 b
Funktionærstatus
Fædreorlov
Følsomme oplysninger

G

Gamle ferielov
G-dage
Genansættelse
Gennemførelse af en opsigelse
Gennemsnitsindtægt
Genoptagelse af arbejde
Genparter til medarbejderrepræsentanterne
God databehandlingsskik
God markedsføringsskik
Godkendte satser
Godtgørelse
Godtgørelsesniveauet
Gratiale
Graviditet
Graviditet med sygeligt forløb
Graviditetsbetinget sygdom
Graviditetsorlov
Grov misligholdelse
Grænsegængere
Gyldighed
Gyldighedsbetingelser

H

Handicap
Helbredsforhold
Helbredsoplysninger
Helt særligt betroet stilling
Helårsbolig
Hjemmearbejdsplads
Honoraret
Hospital
Hviletidsregler
Høringspligt

I

Identifikationsnummer
Ikke-forskelsbehandlingsprincip
Ikke-funktionærer
Ikke-følsomme oplysninger
Ikke-følsomme personoplysninger
Incitamentsordning
Indberetning
Indefrysningsperiode
Indirekte forskelsbehandling
Indkomstgrundlag
Indretning af private kontorarbejdspladser
Indsigt i ansættelsesforhold
Indstationering
Indstationeringsaftale
Informationsbrev
Informationspligt
Inkompetence
Internetforbindelse
Internet-politik
Internet-politikker

J

Jeppe Høyer Jørgensen
Jobannoncering
Jobansøgninger per e-mail
Jobklausuler
Jubilæumsgratialer

K

Kapital pension
Karrierepolitik
Klageadgang
Kollektiv overenskomst
Kombinerede klausuler
Kommunens betalingsperiode
Kommunens opfølgningspligt
Kommunestyrelsesloven
Kommunikation af en opsigelse
Kompensation
Konkurrencehandlinger
Konkurrenceklausul
Konkurrenceklausuler
Konsulenter
Kontant godtgørelse
Kontrolforanstaltninger
Kost og logi
Krav om vaccination
Kreditkortordninger
Kreditoplysninger
Krypterede e-mails i ansættelsesforhold
Kundeklausul
Kundeklausuler
Kunder
Kundklausul
Kurser
Kønsfordeling
Kønsspecifikke stillingsbetegnelser
Kørekort
Kåre Wanscher

L

Ledelsesretten
Ligebehandlingsloven
Ligelønsloven
Liste over kunder
Lockout
Lov om forbud mod forskelsbehandling
Lov om information og høring af lønmodtagere
Lov om social service
Lov om test af medarbejdere
Lov om tidsbegrænset ansættelse
Lovlig forfald
Lovligt forfald
Lovvalgsaftale
Loyalitetsforpligtelse
Loyalitetspligt
Loyalitetspligten
Lægebesøg
Lægeerklæring
Lægelig vurdering
Længden
Løn
Lønbegrebet
Lønkompensationsordningen
Lønmodtagerbegrebet
Lønmodtagerrepræsentanter
Lønpolitik
Lønudgiften

M

Markedsføringslovens § 1
Markedsføringslovens § 19
Masseafskedigelsesloven
Medarbejderens anmeldelse af sygdom overfor kommunen
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Medejere
Medlemmer af samarbejdsudvalg
Midlertidige ændringer
Minimalerstatning
Minimums varsel
Miriam Michaelsen
Misbrugspolitik
Miskreditering
Misligholdelse
Misligholdelse af ansættelsesforholdet
Mobning
Modregning
Mulighedserklæring

N

Naturalier
Negativ omtale af arbejdsgiveren
NemID
Notice of termination
Ny ferielov
Nærhedsprincip

O

Objektive forhold
Obligatorisk barselorlov
Omplaceringspligt
Omvendt bevisbyrde
Opfindelser
Opfølgningsforløb
Ophavsret
Ophævelse
Ophævelse af ansættelsesforholdet
Opsige
Opsigelse
Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold
Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold
Opsigelse på grund af sygdom
Opsigelsesbegrundelse
Opsigelsesregler
Opsigelsesscenarier
Opsigelsestidspunktet
Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslerne i funktionærloven
Orlov
Orlovsloven
Overenskomster
Overgangsordning
Oversigt over lægeerklæringer
Overtrædelse af en personalepolitik

P

Parkeringsplads
Pasning af nærtstående som er døende alvorligt syg eller handicappet
Pasningsperiode
Patentbeskyttelse
Pension
Pensionsafkastskat
Pensionsordninger
Pensionsstyrelsen
Personalegoder
Personalehåndbog
Personalepolitik
Persondataloven
Personlighedstest
Personlighedstest Datatilsynet
Personoplysninger
Pligt til forhandling med medarbejderne
Proportionalitetsprincip
Provision
Provisionslønnet
Prøvetid

R

Rabatter
Radio- og medielicens
Ratepension
Reelle fødselstidspunkt 
Refusion
Refusion af sygedagpenge
Refusionsret
Reglementariske forskrifter
Rejsegodtgørelse
Rejser
Rekruttering
Rekrutterings- og ansættelsespolitik
Rekrutteringspolitik
Ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser
Ret til orlov
Retningslinjerne for anmeldelse af sygefravær
Retsstridig tilegnelse
RKI
Romkonventionen
RUT
Rygepolitik
Rygning

S

Saglig afskedigelsesgrund
Sagligt begrundet
Samarbejdsudvalg
Samarbejdsvanskeligheder
Samlet bundfradrag
Sammenlignelig fuldtidsansat
Samtale
Samtidighedsferie
Sarbanes Oxley Act
Selvstændig erhvervsdrivende
Semi-følsomme oplysninger
Severance agreement
Sikkerhedsarbejde
Sikkerhedsbrud i ansættelsesforhold
Sikkerhedsrepræsentanter
SIO-bekendtgørelsen
Skat
Skatteaftale
Skatteart
Skattebegunstigende pensionsordninger
Skatteberegning
Skatteloft
Skattepligtig
Skatteprocenter
Skifter arbejdstid
Skifter løn
Skriftlig aftale
Skriftlig oplysning
Skriftlig sygemelding
Skriftlighed
Smitsomme sygdomme
Social sikring
Sociale bidrag
Sociale netværkstjenester
Sofie Andersen
Sofie Høeg Madsen
Sommerbolig
Speciallægeundersøgelse
Sportsudøvelse
Stillingsændringer
Stofmisbrug
Strafbare forhold
Strejke
Strukturændringer
Studierejser
Summary dismissal
Sundhedsarbejde
Sundhedsbehandling
Suspension
Sygdom
Sygedagpenge
Sygedagpengebeløb
Sygedagpengeblanketter
Sygedagpengeforsikring
Sygedagpengeloven
Sygedagpengereform
Sygefravær
Sygefraværsaftale
Sygeligt forløb
Sædvanlige graviditetsgener

T

Tabsbegrænsningspligt
Tantieme
Tavshedspligt
Telefon
Test af medarbejdere
Tidsbegrænsede ansættelse
Tidsubegrænset ansættelse
Tilknytning til arbejdsmarkedet
Tillidsmandsbeskyttelse
Tillidsrepræsentanter
Torterstatning
Tro- og love-erklæring

U

Uarbejdsdygtighed
Uddannelser
Uddannelsespolitik
Udeblivelse
Udenlandske eksperter
Udenlandske pensionsordninger
Udlæg efter regning
Udstationering
Udstationeringsaftale
Udstationeringsdirektiv
Udstationeringslov
Umiddelbar tilknytning
Underretningspligt
Usaglig opsigelse

V

Vaccination
Vanvidskørsel
Varemærker
Varighedserklæring
Videoovervågning
Vikarbureau
Vikarbureauer
Vikarer
Virksomhedsbegrebsbekendtgørelsen
Virksomhedsoverdragelse
Virksomhedsoverdragelsesloven
Værnepligtorlov
Værnepligtsorlovsloven
Væsentlig misligholdelse
Væsentlig ændring
Væsentlige vilkår

W

Warning
Warrants
Whistleblower systemer
Whistleblowerloven
Whistleblowerordning

Æ

Ændring i arbejdstid og løn

Ø

Øremærket