HR Jura, stikord

1

1. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd 
11-timers-reglen
120-dagesreglen  

2

2. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd

3

3. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd
30-dagesreglen

6

6 måneders-kravet

8

8-ugersreglen

A

Adoption 
Advarsel  
Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden 
Afskaffelse af St. Bededag 
Afskedigelse 
Afspadsering af overarbejde i opsigelsesperioden 
Aftalebaseret udskydelse af barsel 
Aftjening af værnepligt 
Aktieoptioner 
Alderspension 
Alkohol 
Alkoholmisbrug 
Alkoholpolitik 
Alvorligt syge børn 
Anciennitet 
Andet passende arbejde 
Andre medarbejderrepræsentanter 
Anmeldelse 
Anmeldelse af refusionskrav 
Anmeldelse og dokumentation 
Anmeldelsespligt 
Ansættelsesbevis  
Ansættelsesbevisloven  
Ansættelsesforhold 
Ansættelseskontrakt 
Ansættelsespolitik 
Anti-diskriminationsloven 
Arbejdsfrihed 
Arbejdsgiverperioden  
Arbejdsgivers refusionsret 
Arbejdsløshedsdagpenge 
Arbejdsmangel 
Arbejdsmarkedsbidrag 
Arbejdsmiljøet 
Arbejdsmiljøloven 
Arbejdsmiljøorganisation 
Arbejdsmiljørepræsentant 
Arbejdsskade 
arbejdssted 
Arbejdssted 
Arbejdstid 
Arbejdstidsloven 
Arbejdstidspolitik 
Arbejdstøj 
Arbejdsvilkår 

B

Bagatelgrænsen 
Barns første sygedag  
Barsel  
Barsel.dk  
Barsels(løn)politik 
Barselsdagpenge  
Barselsløn 
Barselslønspolitik 
Barselsordning
Barselsorlov 
Barselspolitik 
Befordringsgodtgørelse 
Beløbsgrænser 
Beregning af ferietilæg 
Beskæftigede medarbejdere 
Beskæftigelseskrav 
Beskæftigelseskravet  
Bestyrelsesmedlemmer 
Betaling under orlov 
Bidrag 
Biologiske faderskab 
Bonus 
Bonusordninger 
Bortadopteret 
Bortfald af retten til sygedagpenge 
Bortseelsesret 
Bortvisning  
Brugervirksomhed 
Brugsmodeller 
Bruttoskat 
Bruttotrækordning 
Bøde 
Børnepasningsorlov 

C

Computer 

D

DA-barsel 
Dagpenge 
Dagpengeloven 
Databehandleren 
Datatilsynets 
Dataansvarlig 
Dataansvarlige 
Degradering 
Delt bevisbyrde 
Deltidsansættelse 
Deltidssygdom 
Design 
Direktiv om forretningshemmeligheder 
Direktører 
Direktørvilkår 
Dobbeltbeskatning
Dokumentation 
Dødfødt 

E

Efterbeskatning 
Egenbetaling 
Elektroniske underskrifter 
Elever 
E-mail adresse 
E-mail politik 
E-mailpolitikker 
Employment contract 
Engangskompensation 
Enlige forældre 
Erhvervshemmeligheder 
EU-domstolen 

F

Faderens indtræden 
Fastholdelsesplan 
Ferie 
Feriegodtgørelse 
Ferielov 
Feriepolitik 
Ferieregler 
Fertililtetsbehandling 
Fertilitetsbehandling 
Firmabil 
Forberedende handlinger 
Forebyggende graviditetsundersøgelser 
Foreningsfriheds-loven 
Forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden 
Forholdsmæssige rettigheder 
Forkortet ferievarsel 
Forlængelse af sygedagpengeperioden 
Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse 
Forlængelse og udskydelse af forældreorlov 
Forlænget forældreorlov 
Formkrav til medarbejderens opsigelse 
Forretningshemmeligheder 
Forretningskendetegn 
Forretningsrejse 
Forsendelsesrisikoen 
Forsæt eller grov uagtsomhed 
Fortrolige oplysninger i ansættelsesforhold 
Forventet fødselstidspunkt 
Forældreorlov 
Fratrædelsesaftale 
Fratrædelsesgodtgørelse 
Fratræder 
Fravær 
Freelancere 
Fri antagelsesret 
Fri avis
Fri befordring 
Fri bil 
Fri bolig 
Fridøgn 
Fritstilling 
Frivillig aftale 
Fuld løn 
Fuld skattepligtig 
Fuldtidssygdom 
Funktionærens Uarbejdsdygtighed 
Funktionærer 
Funktionærloven 
Funktionærlovens § 2 b 
Funktionærstatus 
Fædreorlov 
Følsomme oplysninger 

G

Gamle ferielov 
G-dage 
Genansættelse 
Gennemførelse af en opsigelse 
Gennemsnitsindtægt 
Genoptagelse af arbejde 
Genparter til medarbejderrepræsentanterne 
God databehandlingsskik 
God markedsføringsskik 
Godkendte satser 
Godtgørelse  
Godtgørelsesniveauet 
Gratiale 
Graviditet 
Graviditet med sygeligt forløb 
Graviditetsbetinget sygdom  
Graviditetsorlov 
Grov misligholdelse 
Grænsegængere 
Gyldighed 
Gyldighedsbetingelser 

H

Handicap 
Helbredsforhold 
Helbredsoplysninger 
Helt særligt betroet stilling 
Helårsbolig 
Hjemmearbejdsplads 
Honoraret 
Hospital 
Hviletidsregler 
Høringspligt 

I

Identifikationsnummer 
Ikke-forskelsbehandlingsprincip 
Ikke-funktionærer 
Ikke-følsomme oplysninger 
Ikke-følsomme personoplysninger 
Incitamentsordning 
Indberetning 
Indefrysningsperiode 
Indirekte forskelsbehandling 
Indkomstgrundlag 
Indsigt i ansættelsesforhold 
Indstationering 
Indstationeringsaftale 
Informationsbrev 
Informationspligt 
Inkompetence 
Internetforbindelse 
Internet-politik 
Internet-politikker 

J

Jeppe Høyer Jørgensen 
Jobannoncering 
Jobansøgninger per e-mail 
Jobklausuler 
Jubilæumsgratialer 

K

Kapital pension 
Karrierepolitik 
Klageadgang 
Klippekortssystem 
Kollektiv overenskomst  
Kombinerede klausuler 
Kommunens betalingsperiode 
Kommunens opfølgningspligt 
Kommunestyrelsesloven 
Kommunikation af en opsigelse 
Kompensation 
Konkurrencehandlinger 
Konkurrenceklausul  
Konkurrenceklausuler 
Konsulenter 
Kontant godtgørelse 
Kontrolforanstaltninger 
Kost og logi 
Kreditkortordninger 
Kreditoplysninger 
Krypterede e-mails i ansættelsesforhold 
Kundeklausul 
Kundeklausuler
Kunder 
Kundklausul 
Kurser 
Kønsfordeling 
Kønsspecifikke stillingsbetegnelser 
Kørekort 

L

Ledelsesretten  
Ligebehandlingsloven  
Ligelønsloven 
Liste over kunder 
Lockout 
Lov om forbud mod forskelsbehandling 
Lov om information og høring af lønmodtagere 
Lov om social service 
Lov om tidsbegrænset ansættelse 
Lovlig forfald 
Lovligt forfald  
Lovvalgsaftale 
Loyalitetsforpligtelse 
Loyalitetspligt 
Loyalitetspligten 
Lægebesøg 
Lægeerklæring 
Lægelig vurdering 
Længden 
Løn 
Lønbegrebet 
Lønkompensationsordningen 
Lønmodtagerbegrebet 
Lønmodtagerrepræsentanter  
Lønpolitik 
Lønudgiften 

M

Markedsføringslovens § 1 
Markedsføringslovens § 19 
Masseafskedigelsesloven 
Medarbejderens anmeldelse af sygdom overfor kommunen 
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Medejere 
Medlemmer af samarbejdsudvalg 
Midlertidige ændringer 
Minimalerstatning  
Minimums varsel 
Miriam Michaelsen  
Misbrugspolitik 
Miskreditering 
Misligholdelse  
Misligholdelse af ansættelsesforholdet
Mobning 
Modregning 
Mulighedserklæring 
Månedslønnede 

N

Naturalier 
Negativ omtale af arbejdsgiveren 
NemID 
Notice of termination 
Ny ferielov  
Nærhedsprincip 

O

Objektive forhold 
Obligatorisk barselorlov 
Omplaceringspligt 
Omvendt bevisbyrde 
Opfindelser 
Opfølgningsforløb 
Ophavsret 
Ophævelse 
Ophævelse af ansættelsesforholdet 
Opsige 
Opsigelse  
Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold 
Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold 
Opsigelse på grund af sygdom 
Opsigelsesbegrundelse 
Opsigelsesregler 
Opsigelsesscenarier 
Opsigelsestidspunktet 
Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslerne i funktionærloven 
Orlov 
Orlovsloven 
Orlovsperioderne 
Overenskomster 
Overførsel af barsel 
Overgangsordning 
Oversigt over lægeerklæringer
Oversigt over orlovsperioder 
Overtrædelse af en personalepolitik 

P

Parkeringsplads 
Pasning af nærtstående som er døende alvorligt syg eller handicappet 
Pasningsperiode 
Patentbeskyttelse 
Pension 
Pensionsafkastskat 
Pensionsordninger 
Pensionsstyrelsen 
Personalegoder 
Personalehåndbog 
Personalepolitik 
Persondataloven 
Personlighedstest 
Personlighedstest Datatilsynet 
Personoplysninger 
Pligt til forhandling med medarbejderne 
Proportionalitetsprincip 
Provision 
Provisionslønnet 
Prøvetid 

R

Rabatter 
Radio- og medielicens 
Ratepension 
Reelle fødselstidspunkt 
Refusion  
Refusion af sygedagpenge 
Refusionsret 
Reglementariske forskrifter 
Regnebuefamilier 
Rejsegodtgørelse 
Rejser 
Rekruttering 
Rekrutterings- og ansættelsespolitik 
Rekrutteringspolitik 
Ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser 
Ret til orlov 
Retningslinjerne for anmeldelse af sygefravær 
Retsbaseret udskydelse af barsel 
Retsstridig tilegnelse 
RKI 
Romkonventionen 
RUT 
Rygepolitik 
Rygning 

S

Saglig afskedigelsesgrund 
Sagligt begrundet 
Samarbejdsudvalg 
Samarbejdsvanskeligheder  
Samlet bundfradrag 
Sammenlignelig fuldtidsansat 
Samtale 
Samtidighedsferie 
Sarbanes Oxley Act 
Selvstændig erhvervsdrivende 
Semi-følsomme oplysninger 
Severance agreement 
Sikkerhedsarbejde 
Sikkerhedsbrud i ansættelsesforhold 
Sikkerhedsrepræsentanter 
SIO-bekendtgørelsen 
Skat 
Skatteaftale 
Skatteart 
Skattebegunstigende pensionsordninger 
Skatteberegning 
Skatteloft 
Skattepligtig 
Skatteprocenter 
Skifter arbejdstid 
Skifter løn 
Skriftlig aftale 
Skriftlig oplysning 
Skriftlig sygemelding 
Skriftlighed 
Social sikring 
Sociale bidrag 
Sociale netværkstjenester 
Soloforældre 
Sommerbolig 
Speciallægeundersøgelse 
Sportsudøvelse 
St. Bededag 
Stillingsændringer 
Stofmisbrug 
Strafbare forhold 
Strejke 
Strukturændringer 
Studierejser 
Summary dismissal 
Sundhedsarbejde 
Sundhedsbehandling 
Suspension  
Sygdom 
Sygedagpenge 
Sygedagpengebeløb 
Sygedagpengeblanketter 
Sygedagpengeforsikring 
Sygedagpengeloven  
Sygedagpengereform 
Sygefravær 
Sygefraværsaftale 
Sygeligt forløb 
Sædvanlige graviditetsgener 

T

Tabsbegrænsningspligt  
Tantieme  
Tavshedspligt 
Telefon 
Tidsbegrænsede ansættelse 
Tidsubegrænset ansættelse 
Tilknytning til arbejdsmarkedet 
Tillidsmandsbeskyttelse 
Tillidsrepræsentanter 
Timelønnede 
Torterstatning 
Tro- og love-erklæring 

U

Uarbejdsdygtighed 
Uddannelser 
Uddannelsespolitik 
Udeblivelse 
Udenlandske eksperter 
Udenlandske pensionsordninger 
Udlæg efter regning 
Udskydelse af barsel 
Udstationering 
Udstationeringsaftale 
Udstationeringsdirektiv 
Udstationeringslov 
Umiddelbar tilknytning 
Underretningspligt 
Usaglig opsigelse 

V

Vaccination 
Vanvidskørsel 
Varemærker 
Varighedserklæring 
Varsling af barsel 
Videoovervågning   
Vikarbureau 
Vikarbureauer 
Vikarer 
Virksomhedsbegrebsbekendtgørelsen 
Virksomhedsoverdragelse 
Virksomhedsoverdragelsesloven 
Værnepligtorlov 
Værnepligtsorlovsloven 
Væsentlig misligholdelse 
Væsentlig ændring 
Væsentlige vilkår 

W

Warning 
Warrants 
Whistleblower systemer 
Whistleblowerloven 
Whistleblowerordning 

Æ

Ændring i arbejdstid og løn

Ø

Øremærket