Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Juli 2021

16.07.2021

Kære abonnent

Vi har i denne omgang haft fornøjelsen af at opdatere følgende i Moms:

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren" at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 4.3 Dette kapitel har vi opdateret i forbindelse med ikrafttræden af en række ændringer i momsloven pr. 1. juli 2021. 

Virksomhedsoverdragelser
Fremadrettet vil det alene være en betingelse for at anse en virksomhedsoverdragelse for momsfritaget, at køber er eller bliver momsregistreret, hvis den tidligere indehaver var momsregistreret for den pågældende aktivitet.  Således vil det ikke være en betingelse, at køber er eller bliver registreret for moms, såfremt den tidligere indehaver udelukkende drev momsfritaget virksomhed og ikke var momsregistreret herfor. Dermed bliver momsfritagne virksomheder omfattet af bestemmelsen. 

Udtagning
Fremadrettet vil udtagning af immaterielle goder være underlagt momsbeskatning, når der sker udtagning til formål, som ikke vedrører virksomhedens momspligtige leverancer.

Fremadrettet vil anvendelse af varer, der indgår i en virksomheds aktiver og som virksomheden har haft fuld eller delvis momsfradragsret for ved indkøb, fremstilling, mv., blive anset for sidestillet med levering mod vederlag af ydelser.

Kapitel 4.4 Dette kapitel har vi opdateret i forbindelse med ikrafttræden af en række ændringer i momsloven pr. 1. juli 2021 samt en praksisændring fra Skattestyrelsen

Leveringsstedet for varer – særligt om fjernsalg
Pr. 1. juli 2021 bliver der indført en harmoniseret registreringstærskel for fjernsalg i EU. Fremadrettet vil der således gælde en årlig tærskel på 10.000 EUR i alle EU-lande. Registreringstærsklen omfatter såvel fjernsalg af varer som leveringer af teleydelser, radio- og TV-spredningstjenester og elektronisk leverede ydelser til private forbrugere. Tærsklen gælder alene virksomheder, der kun er etableret i én medlemsstat.

Vær dog opmærksom på muligheden for at anvende særordningen Moms One Stop Shop, som beskrives i kapitel 8.6

Leveringsstedet for ydelser – særligt om kurser
Tidligere var det Skattestyrelsens praksis, at et kursus udelukkende kunne omfattes af arrangementsreglen, såfremt der var tale om et sammenhængende undervisningsforløb på højst 5 dage. Dette betød, at hvis en mellemliggende kursusfri dag lå på en hverdag, blev kurset anset som en almindelige uddannelsesmæssig aktivitet. Derfor skulle leveringsstedet for sådanne kurser fastlægges til kundens etableringssted. 

Med styresignalet SKM2021.194.SKTST har Skattestyrelsen foretaget en praksisændring for leveringsstedet for kurser af længere varighed, som sælges til afgiftspligtige personer. 

Herefter vil det ikke have betydning, om en kursusfri dag er placeret på en hverdag. Det fremgår endvidere af styresignalet, at et kursus oftest ikke kan omfattes af arrangementsreglen, hvis det varer længere end en uge. 

Kapitel 4.6 Dette kapitel har vi opdateret i forbindelse med ikrafttræden af en række ændringer i momsloven pr. 1. juli 2021

Udtagning af varer
Tidligere var momsgrundlaget ved udtagning af varer indkøbs- eller fremstillingsprisen for de pågældende varer. 

Fremadrettet er momsgrundlaget ved udtagning af varer som udgangspunkt købsprisen for varerne, forstået som varernes markedsværdi på tidspunktet for udtagningen.

Udtagning af ydelser
Tidligere var momsgrundlaget ved udtagning af ydelser ligeledes indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Fremadrettet er momsgrundlaget udtagning af ydelser, herunder anvendelse af varer, de udgifter, som virksomheden har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen.

Udtagning til byggeri til andre formål end privat brug, udtagning af immaterielle goder og byggemoms
I disse tilfælde er momsgrundlaget som udgangspunkt normalværdien, forstået som hele det beløb, som en kunde skulle have betalt ved en tilsvarende leverance mellem uafhængige parter.  

Overførsel af varer til et andet EU-land
Tidligere var momsgrundlaget ved overførsel af varer til et andet EU-land indkøbs- eller fremstillingsprisen. 

Fremadrettet er momsgrundlaget ved overførsel af varer til et andet EU-land købsprisen for varerne, forstået som varernes markedsværdi på tidspunktet for udtagningen.

Fiksering af momsgrundlaget
Ved fiksering af momsgrundlaget, er momsgrundlaget normalværdien, hvilket vil sige hele det beløb, som en kunde skulle have betalt ved en tilsvarende leverance mellem uafhængige parter.

Kapitel 7.5 Dette kapitel har vi opdateret i forbindelse med ikrafttræden af en række ændringer i momsloven pr. 1. juli 2021 samt med Skattestyrelsens præciseringer vedrørende ændret anvendelse i forbindelse med af fast ejendom.

Udtagning
Pr. 1. juli 2021 vil udtagning af varer og immaterielle goder tillige blive anset som overgang til fuld fradragsberettiget anvendelse. 

Dertil kommer, at der ved regulering i tilfælde af udtagning skal foretages regulering for den resterende del af reguleringsperioden. 

Særligt vedrørende ændret anvendelse ved opførelse af fast ejendom
I dette afsnit har vi indført om Skattestyrelsen præcisering om håndteringen af momsfradrag, når der forekommer ændret anvendelse i forbindelse med opførelse af fast ejendom.

Skifter hensigten med en ejendom fra momspligtigt salg til momsfritaget udlejning i det samme år, som den er færdiggjort, skal hele det fratrukne momsbeløb berigtiges på én gang. 

Bliver den faste ejendom først anvendt til momsfritaget udlejning året efter, den er færdiggjort, finder reglerne om momsregulering anvendelse. 

Pr. 1. juli 2021 skal der dog som beskrevet ovenfor ved udtagning foretages regulering af moms for den resterende reguleringsperiode. 

Dette kan have store likviditetsmæssige konsekvenser, idet momsgrundlaget ved udtagning af varer pr. 1. juli 2021 som udgangspunkt er markedsværdien på tidspunktet for udtagningen.

Kapitel 8.2 Dette kapitel har vi ligeledes opdateret med den nye fælles registreringstærskel i EU på 10.000 EUR.

Kapitel 8.6 Dette kapitel har vi opdateret med den nye Moms One Stop Shop (OSS)-ordning, som bliver aktuel fra 1. juli 2021. 

Herefter ophører den tidligere ordning for One Stop Moms og bliver integreret som en del af den nye OSS-ordning. 

Den nye særordning omfatter fortsat elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester. Pr. 1. juli 2021 omfatter ordningen tillige alle andre ydelser, der leveres til private forbrugere, hvor momsen skal betales i forbrugslandet, og hvor virksomheden ikke er etableret i forbrugsmedlemslandet. Hertil kommer, at ordningen vil omfatte fjernsalg af varer samt varer indført fra tredjelande. 

Under OSS findes der tre ordninger: EU-ordningen, ikke-EU-ordningen og importordningen, hvormed momsfritagelsen for indførsel af varer med en værdi under 80 kr. bortfalder.

Med ikrafttrædelsen af OSS indføres der ligeledes nye regler, hvorefter afgiftspligtige personer, der formidler fjernsalg af varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, under visse omstændigheder anset for selv at have foretaget leveringen og vil være ansvarlige for at afregne moms af disse salg. 

Årets kurser
Husk tilmelding til årets momskursus; sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis og tendenser fra momsområdet.

Den foreløbige agenda er som følger:

 • Velkomst og introduktion til dagen
 • Nyt på momsområdet, herunder:
  -Nye relevante afgørelser fra Danmark og EU-domstolen
  -Hvad er status på momsen i 2021?
  -Gennemgang af nye tiltag på momsområdet i EU og Danmark
 • Gæsteindlæg
 • Udvalgte emner fra momsredaktionen, herunder:
  -Nye udtagningsregler fra 1. juli 2021
  -Indenlandske problematikker
  -Fradrag og handel med udlandet
 • Ønskede emner fra abonnenterne
 • Spørgerunde

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Dato og tidspunkt
Aarhus: 23. september 2021, kl. 8.30 - 12.30
København: 24. september 2021, kl. 8.30 – 12.30

Der vil være morgenmad samt indskrivning fra 08.30, mens selve kurset og det faglige indhold starter kl. 09.00. 

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Arrangementet er gratis for abonnenter på Moms.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Det er naturligvis også muligt at modtage et kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2021 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved login.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i moms", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Moms inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Moms her.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2021 på alle nybestillinger af basispakken på Moms via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere